Loading ...
30 สิงหาคม 2023, 0:36

นโยบาย KACEE BEST


ข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการ

บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ Kaceebest.com ดำเนินการโดย บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่าน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจาก Kaceebest มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ Kaceebest ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสามารถลบ account ของคุณอย่างไร

Login และไปที่ https://www.kaceebest.com/profiles/myprofile/# click ที่ deactivate button

1.ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

Kaceebest ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าภายใต้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ รูปถ่าย วีดีโอ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของ Kaceebest โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Kaceebest ก่อน Kaceebest จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงใดๆการใช้งานเว็บไซต์นี้
1.1.ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของผู้ซื้อ ข้อมูลที่เป็นความลับ

1.1.1 ท่านตกลงยินยอมให้ Kaceebest และหรือตัวแทน กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และหรือดำเนินการกับเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีของท่าน และหรือการใช้งานบริการของท่าน ฯลฯ เพื่อในการเข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงการให้บริการใดๆ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ รวมถึงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เท่าที่ตามกฎหมายบังคับหรือกำหนดไว้

1.2.2 ท่านจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Kaceebest เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

1.2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

2.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ Kaceebest.com มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ Kaceebest เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ท่าน Kaceebest มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวแก่ท่าน และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่า Kaceebest ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

3.คำบรรยายผลิตภัณฑ์ และสีของรูปภาพ

เว็บไซต์ Kaceebest.com ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Kaceebest.com Call Center โทร 02-429 3333 ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ (เปิดบริการ 8.30-17.30น.) ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ Kaceebest.com มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

4.การสมัคร และการเป็นสมาชิกภาพ

4.1 เว็บไซต์ Kaceebest.com นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้

4.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ Kaceebest.com ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทะเบียนต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.3 การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

4.4 ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขใดๆ อาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งและทางอาญา

5. เงื่อนไขการขาย และสั่งซื้อ

5.1 การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการครบถ้วนตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ของ Kaceebest.com ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่าน เว็บไซต์ Kaceebest.com นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าผ่านทางสาขาของ บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด ได้

5.2 การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้)

5.3 การซื้อสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ต่างๆ Kaceebest จะเป็นผู้ให้การรับประกันคุณภาพสินค้า กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันท่านสามารถติดต่อ Kaceebest ได้โดยตรง หากเป็นสินค้าของผู้ผลิต/ตัวแทน(บริษัทคู่ค้าของ Kaceebest) ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อผู้ผลิต/ตัวแทน(บริษัทคู่ค้าของ Kaceebest) ตามเงื่อนไขการรับประกันได้เช่นกัน

5.4 ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ Kaceebest.com เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าบริการติดตั้ง กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้บริการติดตั้งสินค้า สามารถสั่งซื้อบริการติดตั้งเพิ่มเติมภายในเว็บไซต์นี้ได้

5.5 งานบริการของ Kaceebest งานบริการติดตั้งต้องอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานของ Kaceebest เท่านั้น โดยมาตรฐานและอัตราค่าบริการปรากฎตามที่แจ้งไว้ในบริการแต่ละประเภท

6. เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สามารถทำได้ในช่องทางดังต่อไปนี้
- บัตรเครดิต Visa / Master Card / JCB / บัตรเดบิต : ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปที่หน้ารับชำระเงินของผู้ให้บริการ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของท่าน
- อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง : ภายหลังที่ท่านเลือกชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์แบงค์กิ้ง ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าจออินเตอร์แบงค์กิ้งของธนาคารที่เลือกไว้ ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามที่ระบุเพื่อดำเนินการชำระเงิน ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินจากธนาคารของท่าน
- เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM : หลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระเงินและนำไปชำระได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์

7. นโยบายการจัดส่งสินค้า

Kaceebest มีความตั้งใจที่สุดที่จะส่งสินค้าให้ท่านในวันที่กำหนด ท่านอาจจะได้รับสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง เนื่องด้วย Kaceebest อาจจะมีการเรียกสินค้ามาจากหลายแหล่ง Kaceebest อาจจะส่งสินค้าให้ท่าน โดยทีมงานขนส่ง โดย Kaceebest หรือ โดยผู้ผลิต(บริษัทคู่ค้า) หรือ จัดส่งผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ อาทิ ขนส่ง Kacee Express, Kerry Express, Flash Express, Nim Express และ ThaiPost ภายใน 2-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า ซึ่งจะแสดงในหน้า การชำระเงิน เมื่อท่านกำลังทำรายการซื้อสินค้า
ในวันนัดหมายการจัดส่งขอให้ท่านกรุณารับโทรศัพท์จากเรา หาก Kaceebest ติดต่อท่านไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าในวันที่กำหนดไว้

สำหรับการจัดส่งตามมาตรฐาน และ จัดส่งโดย Kaceebest หรือบริษัทขนส่งในประเทศ ค่าจัดส่งสินค้าจะคำนวนจากระยะทางระหว่างที่อยู่ในการจัดส่งกับโกดัง Kaceebest

สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้มีวัสดุห่อหุ้มจากผู้ผลิต และเป็นการจัดส่งโดย Kaceebest ทาง Kaceebest ของดการห่อหุ้มสินค้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
นโยบายการรับสินค้าที่สาขาเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ Kaceebest/บริษัท อี.แอนด์ วี.จำกัด
- บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
หมายเหตุ
- เวลาในการเข้ารับสินค้า อ้างอิงตามเวลาเปิด – ปิดของสาขา(เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ )ที่เลือกทุกวันจันทร์-วันเสาร์ (เปิดบริการ8.30-17.30น.)
- ในกรณีที่ท่านเลือกเข้ารับสินค้าที่สาขา และ ได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเป็นจัดส่งปลายทางได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center 024293333 ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ (เปิดบริการ8.30-17.30น.)

การตรวจสอบสถานะสินค้า
- หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเสร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันรายการสั่งซื้อ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อของท่านได้โดยการ คลิกที่ บัญชีของฉัน ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็ปไซต์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ หรือ สั่งซื้อซ้ำจากที่หน้าบัญชีของฉันได้ทันที

8. นโยบายการคืน และยกเลิกคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้า

8.1 ท่านต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

8.2 ท่านต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ฝ่าย Call Center Kaceebest.com หมายเลขโทรศัพท์ 024293333 ก่อนทุกครั้ง

8.3 สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดย Kaceebest ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

8.4 Kaceebest จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืน ที่ท่านสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

8.5 ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

8.6 การเปลี่ยน - คืนสินค้าจะต้องมีการถ่ายคลิปวิดีโอในการแกะห่อพัสดุ โดยเริ่มถ่ายตั้งแต่หน้าพัสดุไปจนถึงแกะสินค้าเสร็จจนเห็นตัวสินค้า

8.7 การเปลี่ยน – คืนสินค้า สำหรับสินค้าที่พบปัญหาจะต้องแจ้งภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ และการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา Kaceebest ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ Kaceebest ถือเป็นที่สิ้นสุด

ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทาง Kaceebest ทราบผ่านทางอีเมล์ eandv@kaceebest.com ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่ Kaceebest ในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของท่าน
 2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือ Email และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดยขนส่งเอกชน)
 3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้า หรือป้ายราคาออก และกล่องบรรจุ หรือหีบห่อ, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 4. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

หมายเหตุ: ทาง Kaceebest ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้
- กลุ่มสินค้าภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่น CD, DVD, Blu-ray เป็นต้น
- กลุ่มสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
- กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต/เพิ่ม/ลด ขนาดของสินค้า ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ/คืนสินค้าได้
- กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
- สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
- สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ท่านจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้ว อาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

“สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยม จาก ทางศูนย์บริการโดยตรง ในการเคลมสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการหลังการขายของเรา”

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหา ท่านต้องทำการติดต่อมายังฝ่าย Call Center Kaceebest.com หมายเลขโทรศัพท์ 02-429 3333 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก Kaceebest แล้ว ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ Kaceebest บริษัท อี.แอนด์ วี.จำกัด 259 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

Kaceebest ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 1. จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ Kaceebest ภายใน 7 วัน หลังจาก Kaceebest ยืนยันการรับคืน
 2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของท่าน ภายใน 7-15 วัน หลังจาก Kaceebest ยืนยันการรับคืน
 3. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร • คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 7-15 วันทำการ • คืนเงินเข้าบัตรเดบิตภายใน 30-45 วันทำการ

9. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

9.1 กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นต้น Kaceebest มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา และหาก Kaceebest ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว Kaceebest จะทำการคืนเงินให้ท่าน/ผู้ใช้บริการ เต็มตามจำนวนที่ได้ชำระไว้ภายใน 7-15 วัน นับจากวันที่ได้ทำการยกเลิกรายการ ตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย (Cancellation Policy)

9.2 กรณีที่มีเนื้อหา หรือข้อมูลในรายส่งเสริมการขายที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด (“ข้อกำหนดกรณีพิเศษ”) ขัดแย้งกับข้อตกลง และเงื่อนไข นโยบาย การใช้บริการใดๆ ก็ตามที่ระบุในเว็บไซต์ Kaceebest.com ให้ยึดถือตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในกรณีพิเศษในการบังคับใช้ก่อน และข้อกำหนดกรณีพิเศษ จะถือว่าสมบูรณ์ และแยกออกจากข้อกำหนดนโยบายหลักของเว็บไซต์ Kaceebest.com

10. การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ

10.1 กรณีท่านก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์ Kaceebest.com หรือ Kaceebest ท่านตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ

10.2 กรณีที่ท่าน/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี Kaceebest ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ Kaceebest ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน นอกจากนี้หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ Kaceebest และ/หรือบุคคลภายนอก ท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น

10.3 Kaceebest มีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว อาจจะทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Kaceebest.com ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงนี้และข้อกำหนดกรณีพิเศษแล้ว

11. กฏ กติกา มารยาทในการใช้งานเว็บไซต์

11.1 เมื่อท่านใช้แอพพลิเคชั่นอื่นที่อยู่บนเว็ปไซต์นี้ แอพพลิเคชั่นนั้นอาจขออนุญาตคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูล ของท่าน รวมทั้งเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้อื่นแชร์กับท่าน ข้อตกลงที่ท่านมีกับแอพพลิเคชั่นนั้นจะเป็นตัวกำหนดระหว่าง ท่านกับแอพพลิเคชั่นนั้นว่าแอพพลิเคชั่นสามารถใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูลนั้นได้อย่างไร Kaceebest จะไม่ได้มีส่วนรับทราบแต่ประการใด

11.2 เมื่อท่านได้เผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลโดยการใช้การตั้งค่าสาธารณะ นั่นหมายความว่าท่านอนุญาตให้ทุกคน รวมทั้งคนนอกเข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้นตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับท่าน

11.3 Kaceebest ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) Kaceebest ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) Kaceebest ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

 • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลภายนอก
 • การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
 • การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Kaceebest และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลภายนอก
 • กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าคอมพิวเตอร์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆแห่งประเทศไทยหรือ นานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือบุคคลภายนอก
 • การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อ จะแข่งขันกับ Kaceebest หรือแย่งลูกค้าของ Kaceebest
  Kaceebest ยินดีรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ของท่าน และ Kaceebest สามารถใช้ประโยชน์จากคำติชมหรือข้อเสนอแนะเหล่านั้นได้โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่ต้องตอบแทนให้ท่านสำหรับข้อมูลดังกล่าว

12. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

ท่านตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ Kaceebest.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากท่านได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และ Kaceebest หรือ บุคคลภายนอกใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ Kaceebest หรือ บุคคลภายนอก ต้องสูญเสียไป

13. ข้อจำกัดความรับผิด

การสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือการกระทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซด์ Kaceebest.com ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตัวของท่านเอง หรือการที่ท่านมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือบุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว(Password) ของท่านไปใช้ หรือ มีบุคคลอื่นแอบอ้างนำรหัสประจำตัว (Password) ของท่านมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการหรือกระทำรายการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยความตั้งใจของท่าน หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่าน ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านในฐานะเจ้าของรหัสประจำตัว (Password) จะยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมด ทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ เพื่อให้ Kaceebest ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่าน แต่ประการใด

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซด์ นี้ หากท่านนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำรายการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆ โดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต เมื่อ Kaceebest ได้รับการโต้แย้งจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้ Kaceebest ไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าหรือค่าบริการ และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และ Kaceebest มีสิทธิในการดำเนินคดี กับท่านตามกฎหมายจนถึงที่สุดเพื่อบังคับชำระหนี้ และค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

Kaceebest ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านตกลงที่จะตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซด์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว Kaceebest ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

14. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านในฐานะผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยและคุ้มครอง Kaceebest (หรือพนักงานของ Kaceebest ทุกคน ผู้บริหารของ Kaceebest ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) จากข้อเรียกร้องใดๆ รวมทั้ง ค่าทนายความ ตามสมควร ค่าเสียหาย และค่าสูญหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ต้นทุนทั้งหมดอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือข้อกำหนดกรณีพิเศษหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการจงใจกระทำผิดกฎหมาย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง