Loading ...
3 สิงหาคม 2023, 12:19

การวัดขนาดสำหรับงานผลิต


ผ้าม่านห่วงตาไก่

วัดขนาดหน้าต่าง/ประตูถึงขอบวงกบที่ติดกับปูน/ร่องยาแนว เพิ่มขนาดด้านกว้างและด้านสูงตามที่ต้องการเพื่อให้ผ้าปิดเกินออกมา หรือวัดจากขารางที่ติดตั้งสองข้าง แนะนำเพิ่มด้านข้างออกมาข้างละ 5-10 ซม. ความสูงด้านบนเพิ่ม 5-10 ซม. และด้านล่าง10-15 ซม. หรือตามความต้องการที่เหมาะสม
ความกว้างของม่านห่วงตาไก่ = ผ้าที่ตึงแล้ว

ผ้าม่านจีบ

วัดขนาดหน้าต่าง/ประตูถึงขอบวงกบที่ติดกับปูน/ร่องยาแนว
เพิ่มขนาดด้านกว้างและด้านสูงตามที่ต้องการเพื่อให้ผ้าปิดเกินออกมา หรือวัดจากขารางที่ติดตั้งสองข้าง แนะนำเพิ่มด้านข้างออกมาข้างละ5-10 ซม. ความสูงด้านบนเพิ่ม 5-10 ซม. และด้านล่าง 10-15 ซม. หรือตามความต้องการที่เหมาะสม

ผ้าม่านคอกระเช้า

วัดขนาดหน้าต่าง/ประตูถึงขอบวงกบที่ติดกับปูน/ร่องยาแนว เพิ่มขนาดด้านกว้างและด้านสูงตามที่ต้องการเพื่อให้ผ้าปิดเกินออกมา หรือวัดจากขารางที่ติดตั้งสองข้าง แนะนำเพิ่มด้านข้างออกมาข้างละ 5-10 ซม. ความสูงด้านบนเพิ่ม 5-10 ซม. และด้านล่าง 10-15 ซม. หรือตามความต้องการที่เหมาะสม
ผ้ากว้าง 1.35 ม.แบบตึง เมื่อทำเป็นลอนแล้วความกว้างของผ้าจะอยู่ที่ 0.80-1.00 ม. หรือตามความต้องการที่เหมาะสม

ผ้าม่านพับ

วัดขนาดหน้าต่าง/ประตูถึงขอบวงกบที่ติดกับปูน/ร่องยาแนว
เพิ่มขนาดด้านกว้างและด้านสูงตามที่ต้องการเพื่อให้ผ้าปิดเกินออกมา หรือวัดจากขารางที่ติดตั้งสองข้าง แนะนำเพิ่มด้านข้างออกมาข้างล ะ5-10 ซม. ความสูงด้านบนเพิ่ม 5-10 ซม. และด้านล่าง10-15 ซม. หรือตามความต้องการที่เหมาะสม

ม่านม้วน

หากต้องการติดม่านภายในวงกบ หรือ หน้าต่าง ให้ลดความกว้าง และ ความสูงลง 1 ซม.
เช่น ถ้าวัดขนาดความกว้างจากขอบใน ด้านซ้าย-ด้านขวา ได้ 100 ซม. ก็ให้ลดเหลือ 99 ซม.
หากต้องการติดบนวงกบ หรือ หน้าต่าง ความกว้าง โดยปกติจะบวกขนาดเพิ่มอีกอย่างน้อยด้านละ 10 ซม.ในส่วนของความสูง จะเผื่อด้านบนอย่างน้อย 10 ซม. และด้านล่างประมาณ 10 ซม.หากเป็นประตูจะวัดลอยพื้นประมาณ 2-3 ซม.

ม่านปรับแสง, มู่ลี่อลูมิเนียม, มู่ลี่ไม้, เมจิกสกรีน, ม่านไม้ไผ่

หากต้องการติดม่านภายในวงกบ หรือ หน้าต่าง ให้ลดความกว้าง และ ความสูงลง 1 ซม.
เช่น ถ้าวัดขนาดความกว้างจากขอบใน ด้านซ้าย-ด้านขวา ได้ 100 ซม. ก็ให้ลดเหลือ 99 ซม.
หากต้องการติดม่านนอกวงกบ หรือ หน้าต่าง ความกว้าง โดยปกติจะบวกขนาดเพิ่มอีกอย่างน้อยด้านละ 10 ซม.ในส่วนของความสูง จะเผื่อด้านบนอย่างน้อย 10 ซม. และด้านล่างประมาณ 10 ซม.หากเป็นประตูจะวัดลอยพื้นประมาณ 2-3 ซม.

ติดม่านภายในวงกบ

ติดม่านนอกวงกบ

ฉากกั้นห้อง

ความกว้าง : ให้วัดความกว้างจากซ้ายไปขวา และวัด 3 จุด คือ ความกว้างด้านบน, ความกว้างตรงกลาง และความกว้างด้านล่าง หากทั้ง 3 จุดมีขนาดเท่ากันให้ใช้ขนาดดังกล่าวได้เลย แต่ถ้าทั้ง 3 จุด มีขนาดที่ต่างกันให้เลือกขนาดที่กว้างที่สุด
ความสูง : ให้วัดความสูงจากเพดานจนถึงพื้น และวัด 3 จุด คือวัดความสูงด้านซ้าย, ความสูงตรงกลาง, และความสูงด้านขวา หากทั้ง 3 จุดมีขนาดที่เท่ากันให้ลดความสูงออก 1 ซม. และใช้ขนาดดังกล่าวในการสั่งผลิต แต่หากความสูงที่วัดมีขนาดที่ไม่เท่ากัน ให้เลือกขนาดที่มีความสูงน้อยที่สุดแล้วหักออก 1 ซม.เป็นขนาดที่ใช้ในการสั่งผลิต

รางม่านจีบ ราง M, ราง KC, ราง Super KC, รางม่านพับ

โดยปกติจะวัดเผื่อความกว้างออกจากขอบวงกบ 10-15 ซม.

รางประดับ

โดยปกติจะวัดเผื่อความกว้างออกจากขอบวงกบ 10-15 ซม.โดยที่ขนาดรางจะยังไม่รวมส่วนหัวของราง

* หมายเหตุ
การวัดขนาดของม่านต่างๆนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆด้วย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง